Blog Archives for tag IT

「當代泉州音字彙拼音」轉「台羅拼音」

「當代泉州音字彙」()是泉州儂黃晉波先生… Continue reading »

教育部臺灣閩南語漢字輸入法

「教育部」臺灣閩南語漢字輸入法(2.0版… Continue reading »

用Rss Feed共Facebook、新浪微博、Twitter縛縛做伙

我上早是用Facebook,阿共仔閘去了… Continue reading »

按怎樣chiah看會著有注音的網頁

rt {font:16px;color:… Continue reading »

電影《葉問2》閩南語字幕

香港電影導演葉偉信主導的動作片《葉問(2… Continue reading »

Google放刁卜停辦「谷歌中國」佮「谷歌中國辦事處」

美國在地時間2010年1月12號下晡3點… Continue reading »

修理數據庫

Chêng bāng-chām khong-kan poaⁿ-sóa āu, sò͘-kù-khò͘ to̍h piàn kah loān-chhau-chhau. Chêng, lóng bô siūⁿ-beh khì kah chheng, it- -lâi, bô sin-kan, jī- -lâi, pîn-toāⁿ chò chit-lō khang-khòe. Chū án-ne, it-ti̍t-thàu thoa kah kàu téng lé-pài. Chit-pái, sǹg-kóng sī hē koat-sim, beh lâi kā chhiâu hō͘ hó-sè.

wordpress升級做2.7.1

WordPress咧升級有夠緊,有夠捷(… Continue reading »

widgets+samsarin+中文工具箱

Taⁿ網路頂,關係blog的iân-jí… Continue reading »

閩南化wordpress模梆Iris Version0.8

LiveSino.nety設計的一款wo… Continue reading »