Blog Archives for tag 講天講地

中国頭擺超過美国成做日本上大的贸易共伴

東方早報4月26號報導,日本財務省發表的… Continue reading »

金門踅一lìn

前幾工佇“的樂多網誌中心”有看著一篇游記… Continue reading »

廈門阿龍ê《骨肉情深》

Chêng-kúi-kang-á, ū … Continue reading »

Bân-lâm-gí hō· gōa pàng-bōe-lī

Bat ū-lâng mn̄g góa … Continue reading »

假使汝滯佇一个烏暗ê國家……

2007 nî, lán lâng ê … Continue reading »

「尾代港督」不平凡的人生

【譯】 limkianhui 這本底是2… Continue reading »

曝乾無腌臢

[緣起]:今天休息完畢一回來,才發現早被… Continue reading »

做Podcast,chhōe無thīn頭

從(chêng)舊年年底開始做Podca… Continue reading »

我做囡仔的時陣

我四五歲著有電視,大概是1982、83年… Continue reading »