母語≠族語&族語的運途

族語kiau母語,照講是兩个無共款的概念chiah著。母語,我拍算彼(he)是咱儂自細漢著學講的語言,母語kiám-chhái有幾若號語言,嘛 kiám-chhái kan-na一號niā。Ah若「族語」,通講是汝本底種族的語言,著是咱土話所講的「父母話」。有的民族,內部毋但若(m̄-tān-nā)一號語言 niā,比論講「漢族」{究真漢族是毋是一个民族,猶佫有通理論一氣(lí-lūn- -chi̍t-khùi),暫且kā伊當做是一个民族},有普通話、廣州話、客話、閩南話、福州話、上海話、東北話……濟濟號,論真講,chiah-ê計計是漢族的族語敢毋是?總是,無幾个有法度攏總捌。

掠我本儂做例來講,公家法定的戶口冊頂頭,登記講我是漢族。好,漢族著漢族,我無意見。在我拍算,若是佇較早,有儂卜問我,「ah汝的族語是啥?汝的母語又佫是啥?」是普通話毋?臨當時(liâm-tong-sî)叫我應,我kiám-chhái應bē出來,愛佫想liâm-mi-á,chiah有法度開喙應伊。

共款的問題,若是去問阮老母(無讀冊,毋捌字),汝算伊會怎樣應汝?喺(hēⁿ)啦,kiám-chhái伊嘛無法度kā汝應,彼是因為伊毋知影「族語、母語是啥物碗糕」,卜解說(ké-soeh)kah予伊聽有,敢(káⁿ)有較僫啦。不而過,這我會當替伊講,伊的族語是「閩南話」,無毋著,著是「閩南話」。

按呢講起來,母語kiau族語的概念,有影會去相濫著。汝像阮母仔,伊kan-na會曉講一號話,自細漢到即mái食老,kan-na講閩南話。所以,伊的母語kiau族語相共。

若我咧,普通話我是會hiáng講 無毋著,總是 彼我大漢讀冊了後chiah學的。所以,我的母語,嘛kan-na閩南話niā。佮阮母仔相親像,我的母語kiau族語相共。

阮諸母囝,著毋是按呢囉。從(chêng)出世,厝ni̍h的大儂著教伊講普通話,ah若閩南話,是加少教一半句仔niā。卜問伊的母語是啥?普通話定著算在額(gia̍h),這是免佫講。Ah閩南話咧?事實,聽,chiàng時伊大半是會曉聽,不而過若卜叫伊講,伊有影講bē翻。雖然有時仔會綴儂講一半句仔,總是,講講講又佫變做普通話去囉。按呢,閩南話liám-liám-á會使講是伊的母語。

阮舅仔(kū-á)in後生,也著是阮某in孫仔(sun-á),比阮諸母囝猶佫較細漢,今年當仔(taⁿ-á)兩歲外niā。講起來,伊佫較「慘」,自出世到當(taⁿ)攏無儂教伊講閩南話,kan-na教普通話niā。所致,伊全全bē曉閩南話,儂若咧講閩南話,伊攏鴨仔聽雷。卜問伊的母語是啥?敢會是閩南話?汝hoān-sè會隨應講「斷斷(toàn-toàn)毋是!」著無?Ah伊的「族語」咧?敢通講伊的族語是「伊bē曉講,嘛bē曉聽的閩南話」?是抑毋是?我講,的確是!

我卜講的,「母語」毋是「族語」,魚還(hoân)魚,蝦還蝦。

佇遮,我卜用幾个數學符號,來概括我今仔日卜講的主題——族語的運途。

1、母語≌族語。有即號情形的所在,in的族語,猶佫活跳跳!若是社區內所有的儂攏即款情形,按呢即个社區,若毋是傷保守(像古早時陣大清國),無著是傷現代化(大概像即陣的英國,美國的白儂社區)。

2、母語≥族語。若是這,表面上是有兩款情形通講,後果soah攏相共。一是,社區真活潑,初初看起來,社區內的語言kán-ná有較多元(像即陣的番爿馬來亞)。總是,佫愛看佗一號語言較佔贏面,佗一號語言較輸面。若是族語較贏面,按呢伊會愈來勇健(ióng-kiāⁿ)!Ah若無,緊縒緩(kín-choa̍h-oān)嘛是愛插去燒!美國儂的英語,新加坡福建儂的福建話,一白一烏,拄好通掠來做干證(kan-chèng)。

佫另外一號情況是講,社區內 在地儂的族語強卜「過身」去啊,卜死teh bē斷氣啊,teh拖屎連啊,liâm-mi著卜無去(bô- -khì)啊,卜掆去埋(kng-khì-tâi)啊。像即陣廈門島內的閩南話,著是按呢。

3、母語Ø族語。這是母語kiau族語完全無交插(kau-chhap),族人bē曉講家己的族語啊。像台灣的平埔族,像中國的滿族。

Tagged:

Comments: 4

 1. Tan 2010-08-09 at 22:00:37 Reply

  我是台灣人,我个族語干若是河洛話爾爾,我个母語是河洛話共北京話。

  陳先:歡迎來chia行踏se̍h-chhit-thô,嘛感謝咱來分享著咱的觀點。(by Lim)

 2. Tan 2010-08-10 at 00:13:39 Reply

  汝好,毋知汝甘有MSN/SKYPE 亦是常用个網路通迅軟體,QQ嘛會駛,有一寡想法共疑問想林先共汝參考討論一咧。

  陳先:嗯,msn較早有啦,不而過,當(taⁿ)較無咧用啊。汝會當揣我的QQ,我QQ號碼是sam-kiú-chhit-sam-it-lio̍k-ngó·-chhit-khòng,我暗時仔較有閒,日時愛做工,較無拄好。(by Lim)

 3. Passerby 2010-08-10 at 10:01:33 Reply

  Che議題若卜講透枝毋是一時半刻個代誌.
  作者有講著英國,
  誠抵好,
  儂嘛有Scotish, Irish無仝個民族揢佇一個UK下跤,
  職嘛仝款卜予英語滅去矣.
  全世界號作”民族國家”兮攏誠愛”推普滅方”,
  看起來是無一個例外兮.

  Passerby:所以,即暫(chām)仔廣州、香港儂咧thīn粵語,in有彼種勇氣,彼種覺悟,我是真正欽佩,真正欣羨。(by Lim)

 4. Tan 2010-08-11 at 07:24:14 Reply

  收著!有閒希望會使甲汝佇QQ好好啊來開講一咧^^

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

*