台灣百家姓(2006年)

即份台灣百家姓的排位,是蔡志浩先生佇2006年出的一份調查報告。伊講台灣從1994 到 2005 年11年的中間,每年大學聯考/大學指定科目考試的榜文所出現的儂名,計共有 887,318 个,伊著是用即个數字來推算當時台灣「百家姓」的排位。下底著是即份報告的詳細內容(共款有kah百家姓的閩南音)。

台灣百家姓
順序
漢字 白話字
廈門音 漳音 泉音
1 Tân
2 Lîm
3 N̂g Ûiⁿ
4 Tiuⁿ Tio·ⁿ / Tiuⁿ
5
6 Ông
7 Ngô· Gô·
8 Lâu
9 Chhòa
10 Iûⁿ Iô·ⁿ / Iûⁿ
11 Khó·
12 Tīⁿ Tēⁿ
13 Siā Chiā
14 Keh Koeh Kerh
15 Âng
16 Chan
17 Khu
18 Liāu
19 Lōa
20 Chiu
21 Chhî Sîr
22 So·
23 Ia̍p
24 Chng
25 Līr
26 Kang
27
28 Siau Sio
29
30 Ko
31 Kán
32 Chu
33 Cheng
34 Si
35
36 Chiam
37 Sím
38 Phîⁿ Phêⁿ
39 Ô·
40 Û Î Îr
41 Lô·
42 Phoaⁿ
43 Gân
44 Niû Niô· / Niû
45 Tiō
46 Koa
47 Ong Ang
48 Gūi
49 Png Puiⁿ
50 Sun,Sng Suiⁿ Sng
51 張簡 Tiuⁿ-Kán Tio·ⁿ-Kán
52 Tèr
53 Hoān
54 歐陽 Au-iông Au-iâng
55 Sòng
56 Tēng
57 Tō·
58 Hâu,Hô·
59 Chô Chô·
60 Sih
61 Pò·
62 Teng
63 Un
64
65 范姜 Hoān-Kiong Hoān-Khiang
66 Chiúⁿ Chió·ⁿ / Chiúⁿ
67 Au
68
69 Liân
70 Tn̂g/Tông
71
72 Táng
73 Chio̍h
74 Toh
75 Thiâⁿ
76 Iâu
77 Khng
78 Pâng
79 Kó·
80 Khiong Khiang Khiuⁿ
81 Thng
82 Ong Ang
83 Pe̍h/Pe̍k
84 Tiân
85 Thô·
86 Cho· Chau(台灣) Cho
87
88
89 Cheng
90 Kéng
91 Giâm
92 Hân
93
94 Ńg Úiⁿ Oán
95 Oân
96 Thâng
97 Lio̍k
98 Kim
99 Chîⁿ
100 Siō

ps.  看頂篇介紹《潮州百家姓(2003年)》、《福建百家姓(2007年)》。

Tagged:

Comments: 31

 1. 漳系福佬客 2008-08-20 at 22:56:27 Reply

  這些姓氏…有些是客家姓…如笵姜…100% Hakka family name….來自海陸豐或陸河,桃園新屋大姓 :mrgreen:
  鍾,鄧,傅,黎標準客家姓氏…福佬客和客家姓氏…
  詹氏在台灣有很多也是福佬客…
  張廖…生廖死張…100%Hakka
  游姓…Hakka成份很高…詔安游氏遷台者多….
  自今台灣雲林二崙崙背,桃園八德,大溪,中壢一帶還有大約10000人說詔安客話….閩化客語
  古姓…台灣高屏六堆客家姓
  廣東梅州蕉嶺和梅縣移民自高雄屏東地區的非常多…鍾,邱,徐為大姓…興寧,五華和平遠者少…
  台灣南部六堆四縣客語=70%蕉嶺客語+20%梅縣客語+10%閩南語與興寧五華平遠腔調
  新竹海陸客語=almost close to 陸河客語
  苗栗和桃園客家移民祖籍太復雜了無從推測

 2. limkianhui 2008-08-21 at 08:55:38 Reply

  若摕即份台灣百家姓的報告佮福建、潮州的相比,發見sio-siâng的佔較大面。這佮當時唐山過台灣有關係。有一个予我感覺龜怪,像即號“張簡”啦、“范姜”啦,哪會hiah濟?即款姓我看中國穩無。

 3. 福佬和客人仔混血兒 2008-08-22 at 02:23:36 Reply

  請問一下林先生,福佬客的現象在漳州嚴不嚴重???
  為何在台灣高雄屏東一帶的梅州客閩南語說的比一些河洛人好而客家話也沒放棄,學閩南語跟保護家己e^客語有衝突蕪???

 4. 福佬和客人仔混血兒 2008-08-22 at 02:38:25 Reply

  范姜似廣東省陸河縣的客家人…一位原姓姜的客家人阿爸過世之後阿母改姓給姓范的…來台後為了紀念范氏的養育之恩…冠上范氏這e^姓只有在台灣桃園海線地區才有喔!!!在台灣不算稀姓…

 5. limkianhui 2008-08-22 at 13:54:00 Reply

  佇漳州西南勢,平和縣、南靖縣、詔安縣,攏有客儂tòa佇hia,hit所在的儂,真濟攏會曉講兩種話,閩南話佮客話。毋佫,in講即兩種話攏無端的(toaⁿ-tiah),he客話裡底有透濫真濟閩南話借詞,反倒轉來,閩南話裡底嘛有bōe少客話的成分,安呢濫來濫去,七鬥八鬥,外鄉儂實在聽攏無。

 6. chhoaengiok 2008-08-22 at 16:00:00 Reply

  chi̍t ê 問題想 beh 問–lí,字姓「謝」到底是唸作 chiā ia̍h 是 siā ❓ 因為 góa 查字典(廈門音新字典 ) lóng 講字姓 ài 唸作 chiā .另外,字姓「孫」mā kâng-kháng 是唸作 sng ia̍h 是 sng ❓

 7. 浊音dz 2008-08-22 at 19:45:35 Reply

  tir6 tsuan5 tsiu1,si~3 姜 si6 thak8 tsue3 Khiuⁿ 。

 8. limkianhui 2008-08-22 at 20:24:55 Reply

  濁音DZ:汝講的有影,“姜”佇泉州念做“khiuⁿ”,“蕭”(肖)念做“sio”。
  chhoaengiok:字姓「謝」,漳、泉念無共聲。漳州儂念做“chiā”,泉州儂念做“siā”,兩項攏會使得。「孫」,較早攏念話音,泉廈sng,漳州suiⁿ。不而過,即陣佇廈門嘛有儂念讀冊音sun。

  感謝逐个提意見ia̍h是共阮鬥補充。我會斟酌聽恁的意見。

 9. 福佬人jack 2008-08-24 at 23:20:32 Reply

  林兄…請教一下

  “鄒”姓…閩南地區敢有唸”cau”个

  感恩…

 10. limkianhui 2008-08-25 at 10:28:09 Reply

  無。即个字,在我瞭解,閩南語正音是安呢:泉州念cho (tso),廈門念 cho· (tsɔ)。漳州念 cho· (tsɔ)以外,佫聽講有儂念che (tse)。

 11. kua 2008-08-25 at 13:54:44 Reply

  童: 同安念 thâng

 12. kua 2008-08-25 at 14:15:53 Reply

  徐: 同安 念 Sîr , 應該 kah 泉州 相同; 林先 kā 伊 hē tī 漳州;
  戴: 同安 念 Tèr, 應該 kah 泉州 相同;

 13. kua 2008-08-25 at 14:18:58 Reply

  吳: 同安 念 gô͘, kah 漳州 相同;

 14. limkianhui 2008-08-25 at 14:52:43 Reply

  kua:多謝汝。“童”讀“thâng”,汝會當佫講一下較明的bōe?我真想beh瞭解較清楚的。講實的,我正經毋捌聽著儂用閩南話念過即个姓。
  徐,念Sîr是泉州、同安音。我排版的時陣無細膩排毋著去。漳州佮廈門共款念chhî。戴,念tèr,著!這chiah是正港的泉州、同安音。

 15. kua 2008-08-26 at 02:44:53 Reply

  96. 童(Tông) : 同安 杜橋社, tī 縣城 邊á, 有兩姓, 杜 kah 童, 姓童 ê 人 講 伊n 家己 姓 Thâng ;

  60. 薛(Sih) : 同安 講 薛: Sìr, 陰去調, 例: 薛丁山 Sìr teng-san ;
  [ ir ] tī 同安 絕對 無 入聲調; 我m̄知 泉州 念 sìr 抑是 sirh ;
  同安 漳州 廈門 調類 一致, 同安 七調 調值 分明, 陰去 陰入 兩調 無 混 相同, 按照 對應 規律,
  同安: 薛 sìr, 漳州: 薛 sì, 廈門: 薛 sù/sì

  “薛”: 陰去? 陰入? 若是 泉州 念 sìr, “薛” 著是 陰去調; 若是 泉州 念 sirh, “薛” 著是 陰入調.

 16. limkianhui 2008-08-26 at 08:31:39 Reply

  kua:多謝汝。“童”既然有讀“thâng”即个音,安呢我會共寫入去。“薛”是促音無毋著啊?!即字佇中古音嘛是入聲,讀冊音是siat(佮“設”siâng音)。我真確定廈、漳、台攏著讀做sih(白話音)。《當代泉州音字彙》(二◯◯四年六月一日版 黃晉波編)嘛寫講:

  薛 siat7 【同音字】 伳偰僁契媟屑揳暬枻楔榍泄洩渫疶禼糏紲緤蔎褻設躠辥齛
  si7 【例】 薛(姓)

  (注:“7”表示調類——上入/陰入調)

 17. 浊音dz 2008-08-26 at 11:55:18 Reply

  “薛”,阴入,泉州海口腔,石狮,晋江东部,读tshih4

 18. 阿明仔 2008-08-29 at 14:42:12 Reply

  幾年前,我箸新竹動物園附近,看著一te3鄒洪的紀念碑,當時這字我無把握,問過箸遐咧運動的老歲仔。
  in1講號做tsau1-hong5,閣講鄒洪的小弟鄒滌之讀做tsau1-tik8-tsi1,是以前的新竹縣長,後來做過石門水庫的主任抑是啥,我未記的啊。
  後來我有閣再請教人,計講是讀tsau1,南投有一個姓鄒的朋友,共款講是tsau1。
  中古漢語,鄒,側鳩切,莊尤平開三流攝。
  台語莊紐字,台語讀ts-的,比論「爭、債、阻、災」。
  尤組韻開三字,台語讀-au的,像「流、矛、晝、九」。

  我的看法:鄒讀tsau1嘛會通。

 19. limkianhui 2008-08-29 at 15:45:04 Reply

  “鄒”,nā我正經佫毋捌聽儂念做“tsau”。照汝所講,hām頂擺jack兄來問的……安呢,看起來soah真正有儂念tsau。 :mrgreen:

 20. JOJOBA 2008-08-30 at 10:35:24 Reply

  林先生,剛我看了線頂閩南語字辭典現查,【台文/華文線頂辭典】、【台語文/中文辭典】唸chau。【台日大辭典試讀版】、【线顶查厦门音】是tsoo。
  這樣看來,台語tsau、tsoo都有人念。

  多謝。(by Lim)

 21. JOJOBA 2008-08-30 at 10:43:20 Reply

  黑羽先生,我知道你常常到這個網站來,想跟你聯絡,您被福佬人jack刪的發貼,我有全部網頁備分,我的信箱是:
  jojobataipei@yahoo.com.tw

  阿明兄,前回在這裡你有一篇說“福佬”這兩個字的音義都不妥的評論,我找不到,可以告訴我不?

 22. kua 2008-09-11 at 12:14:22 Reply

  童 : thâng

  http://zh-min-nan.wiktionary.org/wiki/Pe̍h-ōe-jī_Sek-ín_TH :

  thâng thang5 23. 鴻雁於飛 2008-09-14 at 10:30:07 Reply

  曹,泉州音可能是tsoo。請再加確認!
  曹操我們讀tsoo tshoo。

  另外,顏,據李如龍說,永春有一個地名叫顏厝,顏讀做hia~,也許做為姓氏,曾經有一個白讀音。像孫氏,現在應該大多數都讀成sun了。

  黃晉波先生的《當代泉音字彙》寫講:

  曹 zou2 (一般通讀為下音)【同音字】 嘈嶆慒槽漕痤瘥艚蒫蓸蔖虘螬褿醝鏪鹺
  zo2 【同音字】 徂殂

  操 co5 【例】 操作;操守;曹操(人名)

  照安呢來講,“操”佇泉州市區kan-ta念”chhò”,若念”chhò·”,我看這是方言差(地方腔);“曹”有兩个音,不而過普通較濟念“tsô”。(by Lim)

 24. 風痕影 2008-09-18 at 11:50:49 Reply

  臺灣有句俗諺「陳林滿天下」,真的是很有道理

  關於「張簡」的由來,似乎聽過,但不太記得了
  剛才在《維基百科》裡頭查到了:

  宋朝時漳州府簡德潤入贅一張姓家,希望將張簡兩姓均有子嗣可傳,和張家商量後,決定生子姓張簡以傳後人。

  --《維基百科‧簡姓

  多謝風大俠來共阮提供參考消息。即條消息講了嘛真有理,像阮中國即爿的確毋捌聽過「張簡」即款姓。(by Lim)

 25. 鴻雁於飛 2008-09-20 at 12:27:45 Reply

  曹 zou2 (一般通讀為下音)
  zo2
  也就是說黃晉波認為zo2是一般的讀法

  另外黃晉波的音標是用o來表示/oo/,用ou來表示/o/。不要混了
  你可以參看他首頁的音標速查

 26. limkianhui 2008-09-20 at 13:01:53 Reply

  嗯,汝講了有理,是我hut毋著去。 😳

 27. 阿明仔 2008-10-03 at 20:20:55 Reply

  JOJOBA
  汝講了著,台灣的字典若無人寫做tsau1(線上的mai3算),比論楊青矗《國台雙語辭典》、董忠司《台灣閩南語辭典》計做tsoo1,黃有實《台灣十五音辭典》除了tsoo1以外,伊講漳音是tse1。
  我彼篇評論的意思,是咧講箸台灣,毋管姓鄒亦別的姓的人,攏有講tusa1,阿我的看法,讀做tsau1嘛會用的。毋是講別的音毋著(m7 tioh4),OK?

 28. 阿明仔 2008-10-03 at 20:28:44 Reply

  鴻雁
  “曹操”阮亦講tsoo5 tshoo3,台北行天宮的頭一代開基祖師,百外歲啊,伊共款講tsoo5 tshoo3,聽講伊是三角湧的人,聽錄音廣播,應該是偏泉腔的。

 29. kua 2009-03-24 at 13:11:09 Reply

  Kiaⁿ-ji̍t tn̄g tio̍h chi̍t gê Tâi-gôan lâng, mn̄g i sìⁿ siáⁿ, i kóng “sìⁿ ‘thâng'(góa nā-chún sī Pak-kian-ōe ê ‘唐’), (i tńg ēng Pak-kiaⁿ-ōe) 兒童 的 童”;

  Téng-ji̍t tn̄g tio̍h chi̍t gê Tâi-gôan 彰化縣 二林鎮 芳苑鄉 ê, khiuⁿ kah Tâng-oaⁿ chin kàu sâng, [er] [ir], 連 [aiⁿ] ūn, châu sâng;

  Hit gê 楊境滔 tio̍h-sī 彰化 二林 ê ?

  To Kua: 多謝汝鬥相報。楊境韜即个儂,的確有影彰化二林儂。(by Lim)

 30. takaramono 2009-03-28 at 19:22:57 Reply

  二林鎮 芳苑鄉是無同所在
  鄉 鎮是平級 e 行政區域
  予不隸屬

  To takaramono: 多謝鬥相報。(by Lim)

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

*