守活寡的諸姥儂

Lâng kóng goá sī chi̍t-ê ū hok-khì ê cha-bó͘-lâng, tī Chhim-chùn nn̄g thò chhù, chi̍t thò kiat-hun chìn-chêng boé- -ê, chō i ê jī, goá mā bô chhut tio̍h chîⁿ. Koh chi̍t thò sī kiat-hun liáu-āu boé- -ê, chō nn̄g lâng ê jī, goá chhut gō͘-cha̍p-goā bān, koh chi̍t-poàⁿ sī in pē-bú chhut- -ê. Nn̄g thò chhù sui-bóng khah iap-siap long tī Koan-goā, chóng- -sī, bián àn-kiat kheng-khùi kheng-khùi, mā-ū chi̍t-ê put-chí tit-lâng-sioh ê gín-á. M̄-koh kóng si̍t- -ê, oê ū ha̍h-kha bô ka-kī sim-lāi chai-chai. Ang-sài chhit nî bô khì chiūⁿ-pan ah, ū thn̂g-jiō-pīⁿ, chêng khah-chá pīⁿ-kiáⁿ kah taⁿ gín-á sì-hoè goā ah, ang-á-bó͘ kiâⁿ-pâng m̄-chai ū thang 20 pái bô. I bô pēng-hoat-chèng, kan-kan-á to̍h-sī boē-giàn kiâⁿ-pâng, goá kō͘-chiâⁿ, sái-sèng, oan-ke …it khàu, jī nāu, saⁿ tiàu-tāu, cha̍p-poeh-poan bú-gē sái thàng-thàng, ngē-ngē to̍h-sī bô-hāu. Mê-àm-sî tó-tī chhn̂g-téng hoan-lâi-péng-khì, kan-khó͘ choē-koà khùn boē-khì hit-hō chhiⁿ-chhám, nā m̄-bat keng-giām to̍h ê lâng koat-tēng boē-tàng liáu-kái, boē-su káu-hiā-á tī-leh pê, ka-cháu tī-leh tèng, gû-phang tī-leh hiⁿ, pí sí to iáu-khah chhám.

亻因講我是一个有福氣的諸姥儂,佇深圳兩套厝,一套結婚進前買的,造伊的字,我嘛無出著錢。佫一套是結婚了後買的,造兩个儂的字,我出五十外萬,佫一半是亻因父母出的。兩套厝雖罔較挹澀攏佇關外,總是免按揭輕氣輕氣,佫有一个不止得儂惜的囡仔。毋過,講實的,鞋有合骹無 家己心內知知。翁婿七年無去上班啊,有糖尿病,從較早病囝到當囡仔四歲外啊,翁仔姥行房毋知有通20擺無。伊無并發症,干干仔著是勿會憖行房,我怙情、使性、冤家……一哭二鬧三吊脰,十八般武藝使迵迵,硬硬著是無效。暝暗時倒佇床頂翻來反去,艱苦罪過睏勿會去彼號凄慘,若毋捌經驗著的儂決定勿會當瞭解,勿會輸蚼蟻仔佇咧爬,虼蚤佇咧叮,牛蜂佇咧哼,比死都猶較慘。

   Siāng-chhám sī i ti̍t-ti̍t boē-giàn khì thó-thàn, chhit nî bô choè-kang ah, chē kah pîn-toāⁿ-kut khì, chhù-lāi khang-khoè choân-choân bô sáⁿ beh choè, ū sī tàu sé chi̍t-ē oáⁿ-tī, phóng saⁿ-khò͘ lo̍h-khì ká niâ, chhun- -ê choân-choân lóng m̄-bat tàu- -tio̍h, lóng goá ka-kī chi̍t lâng teh thoa teh boâ. Ah goá leh? Goá to̍h khì thàn-chîⁿ chhī ke-lāi, chú-chia̍h, piàⁿ-sàu, khoán chhù-lāi, chhoā gín-á, hōng-sāi sī-toā-lâng…cha̍p-chhe kiam koán-ke, kng koaⁿ-chhâ kiam ba̍uh háu. I sī lám-noā kah ná chi̍t boé thâng, kui ji̍t chiú hit tâi tiān-náu, thiⁿ-kng kò͘ kah mê-hng, oa̍h-chia̍h-sí-chē. Ūi-tio̍h kiò i khì choè-kang, goá sī ū chhùi kóng kah bô noā, hó-chhùi ko͘-chiâⁿ, ta̍h-ngē pàng-tiau, hó-pháiⁿ-oē kóng chīn, chiâu-chiâu bô-hāu, kui ji̍t bú kah khì-sin-ló͘-miā, i chiàu-goân kek leh phî-phî lán-lán, noā-thô͘ kô͘ boē chiūⁿ piah, sian-lâng mā bô i hoat. Chit kúi nî, goá koè kah chin thiám chin siān chin ià mā oan-khut, chin-chin é-káu chia̍h chhoan-nî, oan-óng bô tè kóng. Chū-án-ne, goá sèng-tē jú lâi jú sò-sèng, kiàn-pái khí-kông to̍h chhin-chhiūⁿ khí-siáu ia̍h-sī chia̍h tio̍h hoé-io̍h kāng-khoán, sèng-chêng choân pìⁿ. Chū-té mā-ū siūⁿ-beh kā in pē-bú kóng, koh hoân-ló lāu-toā-lâng ū-hoè- -ah koh pháiⁿ sin-miā boē-kham-tit khì-ló͘, hoān-thâu mā tài-liām kóng, lāu-toā-lâng mā chám-jiân chha-put-to, ū thang kā in chi̍t-sì-lâng khiām-tn̂g-loè-tō͘ só͘ thàn ê lāu-pún the̍h chhut-lâi hō͘ siàu-liân- -ê boé chhù tàu thiⁿ-thiap. Siūⁿ tio̍h chiah-ê, oē to̍h koh-chài thun-lo̍h âu, m̄-káⁿ kóng chhut chhùi. It sī tài-liām tio̍h sī-toā-lâng, jī mā-sī siūⁿ-kóng kā i lâu chi̍t-ê thé-biān. 上慘是伊直直勿會憖去討趁,七年無做工啊,坐到貧懶骨去,厝內空課全全無啥卜做,有是鬥洗一下碗箸、捧衫褲落去絞爾,賰的全全攏毋捌鬥著,攏我家己一儂咧拖咧磨。Ah我咧?我著去趁錢飼家內,煮食、摒掃、款厝內、毛灬囡仔、奉侍序大儂…雜差兼管家,掆棺材兼貿吼。伊是荏懶到若一尾蟲,規日守彼臺電腦,天光顧到暝昏,活食死坐。為著叫伊去做工,我是有喙講到無瀾,好喙怙情,踏硬放刁,好歹話講盡,褿褿無效,規日舞到氣身惱命,伊照原激咧皮皮、懶懶,爛塗糊勿會上壁,仙儂嘛無伊法。即幾年,我過到真悿真僐真懨嘛冤屈,真真啞口食川連,冤枉無tè講。自按呢,我性地愈來愈燥性,見擺起狂著親像咧起痟抑是食著火藥共款,性情全變。自底嘛有想卜共亻因老父母講,佫煩惱老大儂有歲啊佫歹身命勿會堪得氣惱,翻頭嘛帶念講,老大儂嘛斬然差不多,有通共亻因一世儂儉腸鑢肚所趁的老本摕出來予少年的買厝鬥添貼。想著遮个,話著佫再吞落喉,毋敢講出喙。一是帶念著序大儂,二嘛是想講共伊留一个體面。
M̄-koh, goá chin-chiàⁿ kiông-beh chih-chài boē tiâu ah, lún, lún, lún…sī beh kiò goá lún kah tī sî leh? Goá chin-chiàⁿ tit-beh khí-siáu ah. 毋過,我真正強卜接載勿會牢啊,忍、忍、忍……是卜叫我忍到底時咧?我真正得卜起痟啊。

Tagged: ,

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

*