古詩十首(2)

《清明》

(宋·王禹偁/ Ông Ú-chheng)

Bû hoa bû chiú kò chheng-bêng,
無花無酒過清明,

heng bī siau jiân sū iá seng.
興味蕭然似野僧。

Cho̍k ji̍t lîn ka khit sin hó·ⁿ,
昨日鄰家乞新火,

hiáu chhong hun ú tho̍k su teng.
曉窗分與讀書燈。

【譯文】

也 無花,也無燒酒,趁儂咧過清明節(chhiⁿ-miâ / chheng-bêng)。我是稀微又佫無義量(bô-gī-niū),可比四界咧浪溜嗹(liōng-liú-lian)的羅漢。昨日去厝邊兜討來一寡 燈油,透早著坫咧窗仔前點燈ná讀書(tha̍k-tsu)。


《江上漁者》

(宋·範仲淹)

Kang siōng óng lâi jîn,
江上往來人,

tān ài lô·-gû bí.
但愛鱸魚美。

Kun khàn it ia̍p chiu,
君看一葉舟,

chhut bu̍t hong pho lí.
出沒風波裡。

【譯文】

佇咧溪仔墘起起落落的儂,乾凋(kan-ta)知影鱸魚味素有夠讚。無儂致意(tì-ì)hiah-ê討海儂,透早透暗 駛孤船佇咧風涌中討掠是偌呢仔(lōa-ni̍h-á)艱苦,偌呢仔風險。


《陶者》

(宋·梅堯臣)

Tô chīn bûn chiân thó·,
陶盡門前土,

ok siōng bû phiàn góa.
屋上無片瓦。

Si̍p chí put liâm nî,
十指不粘泥,

lîn lîn ku tāi hā.
鱗鱗居大廈。

【譯文】

燒 瓦的做工仔儂,將門跤口的土挖(ó·)卜(beh:欲)空囉,家己厝頂尾soah攏無kah半塊厝瓦。 反倒轉,hiah-ê雙手毋免bak田土的儂,soah攏蹛佇hit號厝瓦khàm kah密啁啁,成格(chiâⁿ-kek) kah 水噹噹的樓仔厝。(闽南俗语话:燒硘食缺,織席睏椅:sio hûi chia̍h khih, chek chhio̍h khùn í.)

《豐樂亭游春》

(宋·歐陽春)

Hông sū chheng san ji̍t iok siâ,
紅樹青山日欲斜,

Tiông kau chhó sek lio̍k bû gâi.
長郊草色綠無涯。

iû jîn put koán chhun chiong ló,
遊人不管春將老,

lâi óng têng chiân ta̍p lo̍k hoa.
來往亭前踏落花。

【譯文】

日 頭tih-beh落山的坎站,看he紅貢貢的樹仔叢,青phiàng-phiàng的山,加真顯目(hiáⁿ-ba̍k),加真水。闊曠(khoah- khǹg)的空埔仔(khàng-po·-á),草仔大莾四界,滿洋(móa-iûⁿ)青錦錦(chhiⁿ-gím-gím)。來看光景、踅佚佗 (se̍h-chhit-thô)的儂嘛毋管汰春天tih-beh過啊,相爭來咧遊玩,汝踏我踖(chhio̍k),將亭仔前的落花踏佫踏。

《畫眉鳥》

(宋·歐陽修)

Pek tsoàn chhian seng sûi ì î,
百囀千聲隨意移,

san hoa hông chí sū ko te.
山花紅紫樹高低。

Sí ti só hiòng kim lóng theng,
始知鎖向金籠聽,

put ki̍p lîm kan tsū tsāi thê.
不及林間自在啼。

【譯文】

花眉仔鳥佇美麗的樹林裡叫歌,liâm-mi遮,liâm-mi遐,聲聲kài好聽。即陣chiah知影予儂關蹛鳥籠的叫聲,永遠比bōe著伊佇樹林裡自由自在的叫聲。

《鄉思》

(宋·李覯)

Jîn giân lo̍k ji̍t sī thian gâi,
人言落日是天涯,

bōng ke̍k thian gâi put kiàn ka.
望極天涯不見家。

Í hūn phek san siong tsó· kek,
已恨碧山相阻隔,

phek san hoân pī bō· ûn chia.
碧山還被暮雲遮。

【譯文】

儂講日頭落山的所在是天涯,毋佫我是看kah目睭出火金姑嘛看無我的家鄉。可恨青山將我目睭遮截(jia-tsa̍h)阻礙,佫較莫講(bo̍h-kóng)青山猶佫有烏雲咧jia-khàm。

《蠶婦》

(宋·張瑜)

Tso̍k ji̍t ji̍p sêng sī,
昨日入城市,

kui lâi lūi boán kin.
歸來淚滿巾。

Piàn sin lô khí chiá,
遍身羅綺者,

put sī ióng chhâm jîn.
不是養蠶人。

【譯文】

昨日入城去,轉來目屎滴。Hiah-ê規身匡kah全綢緞的儂,攏褿(chiâu)毋是飼蠰仔(niû-á)的艱苦儂。

《詠柳》

(宋·曾鞏)

Loān tiâu iû bī piàn chho· hông,
亂條猶未變初黃,

í tek tong hong sè piān kông.
倚得東風勢便狂。

Kái pá hui hoa bông ji̍t goa̍t,
解把飛花蒙日月,

put ti thian tē iú chheng song.
不知天地有清霜。

【譯文】

拄仔浡芛(puh-íⁿ)的柳枝猶未(iá-bē)變黃,著去予東風搧kah亂亂搖。滿天亂飛的柳箬將日月遮截(jia-tsa̍h),soah毋知影秋天時仔落霜過後四界攏褿冷淡。

《看花》

(宋·司馬光)

Lo̍k iông chhun ji̍t tsòe hoân hôa,
洛陽春日最繁華,

hông lio̍k im tiong si̍p bān ka.
紅綠陰中十萬家。

Sûi tō kûn hoa jû kím siù,
誰道群花如錦繡,

Jîn chiong kím siù ha̍k kûn hoa.
人將錦繡學群花。

【譯文】

春天時節,洛陽所在上鬧熱。家家戶戶結綵結花燈。是啥儂講花像錦繡?明明是咱儂學花草的形佇咧刺花刺繡。

《居洛初夏作》

(宋·司馬光)

Sù goa̍t chheng hô ú tsā chêng,
四月清和雨乍晴,

lâm san tong hō· tsoán hun bêng.
南山當戶轉分明。

Kèng bû liú sū in hong khí,
更無柳絮因風起,

ûi iú kûi hoa hiòng ji̍t kheng.
唯有葵花向日傾。

【譯文】

四月天,好風日,尤其是霎雨仔(sap-hō·-á)過後,天加較 pa-lang。南山看著比往時加真分明。嘛無tsak儂的柳樹箬仔滿天亂使飛,乾凋(kan-ta)葵花向著日光。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

*