Blog Archives for category 歌詩唸唱

《生活》

佇即个所在,看著一篇現代詩。會想卜kā重… Continue reading »

怨君放捒歌(閩南語. 七字仔)

◎LimKianhui/廈門 (口白) … Continue reading »

分手總要在雨天(粵)

早起,聽一tè粵語老歌。即tè歌,我本底… Continue reading »

兩粒銃子

《兩粒銃子》 兩粒銃子、兩粒銃子,足gâ… Continue reading »

中秋節,想厝ê心情

床前明月光 / Chhông-chiân… Continue reading »

Hoah lîn-long bē cha̍p-sè

Kim-mn̂g-ông kah Lí … Continue reading »

廈門阿龍ê《骨肉情深》

Chêng-kúi-kang-á, ū … Continue reading »

《心肝宝贝》

一条好听又佫予侬痴迷的歌,《心肝宝贝》(… Continue reading »