Hoah lîn-long bē cha̍p-sè

Kim-mn̂g-ông kah Lí Péng-hui chit-tùi im-ga̍k chó·-ha̍p tng-leh chhèng ê sî, chhut kúi-ā-tiuⁿ khek-poâⁿ, ū-ê koa-khek m̄-nā khiok-tiāu sôan-lu̍t iu-bí, iah koa-sû oân-á siá liáu put-chí-á chán. Taⁿ góa siūⁿ kóng hoâiⁿ-ti̍t to̍h êng-êng bô tāi-chì, bô…bóng lâi kā siá chi̍t-kóa khah chhù-bī ê koa-sû. Lán iōng POJ

Lán chit-mái beh lâi kài-siāu ê chit-tiâu koa, koa-miâ hō-chòe “Hoah lîn-long, bē cha̍p-sè”, chok-sû-jîn sī Chiā Lē-iàn (謝麗燕) sió-chiá.

lio̍h-á lâi kā siá- -chi̍t-kóa-á:

Chhiùⁿ:
Lîn-lîn-long-long, lîn-lîn-long-long, hoah lîn-lông bē cha̍p-sè, ke-thâu hāng-bóe sì-kè se̍h. Kiaⁿ-ji̍t tùi chia kè, khòaⁿ lín ài siáⁿ-hè, lóng m̄-bián kóng-kè, cho̍at-tùi bô būn-tôe. Bô-lūn sī ian-chi, chúi-hún, phòng-hún kah phòng-se, góa chiū-sī hoah lîn-long bē cha̍p-sè.

Liām:
Lâi–o·h, lâi khòaⁿ góa hoah lîn-lông–ê leh bē cha̍p-sè, m̄-sī beh bē lín io-kó· kah bē tiáⁿ-chhè, sī beh bē lín hòa-chong ê pah-hè. Kin-á-ji̍t lóng-chóng beh lâi kā sio̍k-sio̍k-á-bē, hit-lō ti-bah beh kā tòng-chò kiâm-chhài kè, lín nā-ū khiàm-ēng chiah kín lâi the̍h.–>

–>Lâi–o·h, oá-lâi khòaⁿ, sio̍k tùi-pòaⁿ. M̄-sī góa leh ài tōaⁿ, góa ê chúi-hún the̍h-khì boah, chng-chng–leh kán-ná a-tòaⁿ, chi̍t-a̍p chiah bōe lí nn̄g-kho·-pòaⁿ. Góa bē pûn ke-kui–la, chi̍t-ê lāu a-pô–á kin-nî 80-kúi, boah-tio̍h góa ê chúi-hún koh ē lāu-súi-á lāu-súi. Lâi–o·h! bô..chit-mái góa lâi hoah 1-ki ian-chi lah, ian-chi nā beh kéng, lí to̍h-ài kéng hit-lō hó khì-bī, nā beh boah, to̍h-ài boah chhùi-piⁿ, ài-jîn-á phīⁿ-tio̍h m̄ chiah-ē sim mî-mî. Kok-ūi sió-chiá m̄-thang ké-gâu nah, ian-chi nā the̍h-khì boah leh phīⁿ-thâu, tú-hó chhin-chhiūⁿ Ba̍k-saⁿ Sian-kong-biō hit chiah âng-phīⁿ-kâu. Chi̍t ki lōa-chōe? Nn̄g-kho·-sì, bān-chhiáⁿ-sī, lín chit-chūn nā kā góa bóe 1 ki, góa lēng-gōa koh sàng lí 1 ki, hō· lí the̍h tńg-khì pun chhù-piⁿ. Ū lâng beh ti̍h, ài kín kóng-khí, nā hō· góa siu–khí-lâi lí chiah beh ti̍h, to̍h-ài têng kóng chîⁿ, ū lâng beh ti̍h bô? Siáⁿ-hè! Ta̍k-ê soah chēng-chēng, kok-ūi lín kám-sī bô ha̍h-ì? Lâng-kheh ah! Lín m̄-thang “sio̍k-mi̍h hiâm chhàu-phú, sio̍k han-chî kā góa hiâm khiau-ku”, góa bōe lí sio̍k, lí soah kā góa hiâm bái, “chin-chu kā góa tòng-chòe hit-lō niáu-chí-á-sái”…–>

–>Tá!! Bô..góa chit-mái koh lâi hoah 1-niá 48-lâng-hūn ê báng-tà, iā thèng-hó chò lî-pa, iā thèng-hó chò chàu-kha, iah mā thèng-hó chò hî-bāng-á the̍h-khì gōa-hái pha, 1-niá chiah bōe lí i-sû-pa (一十八)…–>

–>Koh-lâi o·h! Chit-mái koh lâi hoah 1-tè khí-ko, kok-ūi lán chiah-ê lâm-sū pêng-iú, m̄-thang kiò-sī io̍h-ko, the̍h tńg-khì chù–ê o·-pe̍h boah, o·-pe̍h so, so chi̍t-ē kú, pìⁿ thái-ko, hit-chūn-á to̍h hō· lín thài-thài kóng lí oai-ko, ah lí to̍h-ē chin lô-so…–>

–>Ho·h! lâi !! Kok-lâi hoah 1-tè sap-bûn, chit-tè sap-bûn sī phang-kòng-kòng koh kòng-kòng-á-phang, sé 1-pái ē-chòe-lih phang 7-kang; chhoe-it the̍h-lâi sóe sin-khu, cha̍p-gō· á-leh khin-sang; khǹg leh 3-nî kè 5-tang, mā bián-kiaⁿ i ē chiù-khang, iah mā bián-kiaⁿ i ē seⁿ-thâng…–>

–> Lâi–o·h! Pòaⁿ bē pòaⁿ sio-sàng, 1-hāng 1-hāng lâi kā piàⁿ, to̍h káⁿ-ná chhin-chhiūⁿ “Koan-kong leh cháu Be̍h-siâⁿ——hiān hoah hiān su-iâⁿ “…Lín nā beh ti̍h, chiah hoah-siaⁿ. Kín lâi o·h!!!

Chhiùⁿ:
Lîn-lîn-long-long, lîn-lîn-long-long, hoah lîn-long bē cha̍p-sè, ke-thâu hāng-bóe sì-kè se̍h. Kiaⁿ-ji̍t tùi chia kè, khòaⁿ lín ài siáⁿ-hè, lóng m̄-bián kóng-kè, cho̍at-tùi bô būn-tôe. Bô-lūn sī ian-chi, chúi-hún, phòng-hún kah phòng-se, góa chiū-sī hoah lîn-lông bē cha̍p-sè.

[coolplayer width=”240″ height=”100″ autoplay=”0″ loop=”0″ charset=”utf-8″ download=”1″ mediatype=””]1
[/coolplayer]

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

*