《我问天》(翁立友)

Hong iā chin siū-khì, hō· iā chin siū-khì
风也真受气,雨也真受气
Khì góa nah-ē bô chì-khì
气我哪会无志气
ài iā siau-sit–khì, chêng koh lâi tak-tîⁿ
爱也消失去,情佫来触缠
Siūⁿ li siūⁿ lí, m̄-tsai ū siáⁿ ì-gī
想汝想汝,毋知有啥意义
Sì-kè teh thàm-thiaⁿ, tó-ūi ū lí ê siau-sit
四界咧探听,佗位有汝的消息
Góa ê kám-chêng hō· lí pa̍k kah sí-sí
我的感情予汝缚kah死死

Góa mn̄g thiⁿ, góa mn̄g thiⁿ, kám ē-tàng mài chhòng-tī
我问天,我问天,敢会当mài创冶
Koh-tsài ài lí, chiat-bôa sī góa ka-tī
佫再爱汝,折磨是我家己
Góa mn̄g thiⁿ, góa mn̄g thiⁿ, kám ē-tàng mài chhòng-tī
我问天,我问天,敢会当mài创治
Siūⁿ beh pàng bōe-kì, góa put-ti put-kak tsùi tsa̍p-nî
想卜放bōe记,我不知不觉醉十年
Thang-gōa ê hō·, kám-kóng sī lâm-jîn ê lūi
窗外的雨,敢讲是男人的泪
M̄-goān bīn-tùi hiān-si̍t, bāng-tiong tsùi tsa̍p-nî
毋愿面对现实,梦中醉十年

Góa mn̄g thiⁿ, góa mn̄g thiⁿ, kám ē-tàng mài chhòng-tī
我问天,我问天,敢会当mài创冶
Koh-tsài ài lí, chiat-bôa sī góa ka-tī
佫再爱汝,折磨是我家己
Góa mn̄g thiⁿ, góa mn̄g thiⁿ, kám ē-tàng mài chhòng-tī
我问天,我问天,敢会当mài创治
Siūⁿ beh pàng bōe-kì, góa put-ti put-kak tsùi tsa̍p-nî
想卜放bōe记,我不知不觉醉十年
Thang-gōa ê hō·, kám-kóng sī lâm-jîn ê lūi
窗外的雨,敢讲是男人的泪
M̄-goān bīn-tùi hiān-si̍t, bāng-tiong tsùi tsa̍p-nî
毋愿面对现实,梦中醉十年

ps:頂一tsām仔我倒轉廈門,拄仔好tn̄g著民視八點檔猶佫佇咧搬《愛》即齣電視連sòa劇,片頭曲嘛換新歌《我問天》,初初聽一擺,著感覺hàm-hàm好聽。Sòa落來著開始規四界chhiau-chhē即條歌,google、百度、msn、Yahoo、奇酷……逐位chhē-thàng-thàng,soah任chhē嘛chhē攏無。尾仔,chiah知影講當時即條歌猶未正式出唱片,莫怪無tè去jîm-jio̍k。

不而過,即mái聽咧講正正上市咧賣ah,新專輯的名ûn-á siâng款號做《我問天》,豪記唱片佇07年4月25號發行。即tè盤攏總收十條歌,《我問天》是主打ê,chhun–ê我攏猶未聽過。

前兩日仔,假期到坎ah,工地 hit箍 無命 頭家 鬼幹無著,規日電話 挵挵吼, 直直催。無法度,局不局趕緊佫拼轉來建甌上班(驚hông khia-khang、折薪水) ,連sòa劇嘛看bōe成啊。Ah毋佫,片頭曲聽一下久,soah tiâu- -tiâu,一兩日仔無聽soah會起giàn。網路頂滿四界chhē無,卜安怎?拄仔好 先秦兄寄電批來,合(kah)一tè布袋戲劇的主題曲來予我止飢。順即phak,我tsoân央(iang)先秦兄,叫伊kā我鬥chhē看有即條《我問天》的音頻無。先秦兄有影真有心,跤手嘛真猛掠(mé-lia̍h),隔轉日(keh-tńg-ji̍t)著隨kā我寄來ah。實在真感心,佇chia佫kā說一聲仔“多謝”hehⁿ。

先聽chiah佫講!管汰伊咧版權毋版權,插(chhap)伊 lok- -ko sok- -ko、有ê無ê……Siáng叫阮愛著較慘死……^_^

我佇土豆網hia有一坵田,頂月日chiah請(chhéng)ê niā,按算日後卜來做自留地仔,有好空ê攏總卜來去囥蹛咧hia。是我囥《我問天》的所在。

Comments: 24

 1. 江南雨 2007-04-29 at 21:30:15 Reply

  致力于推广闽南文化 我的博客: 江南雨ttp://xuzhilong13.blog.163.com/雨落江南http://blog.163.com/xuzhilong13226@126/
  我的圈子:全球闽南联盟 http://q.163.com/liyanhong/
  期待您的指导!佩服您为宣传闽南文化所做的贡献!

 2. 韜公子 2007-05-01 at 09:33:58 Reply

  Comment by 韜公子 — 2007 四月 29 @ 7:21 pm
  「我意思是講,汝也毋免佫匯款過來我chia囉。海淵書店的冊,儂佇海外也會當買。海淵即批冊,汝家己佫用恁厝的住址重頭注冊一下,了後,用汝家己的名義直接匯款予冊店,安呢毋免我佫中轉一下,嘛通省濟濟運費,佫免安呢搬捙來、搬捙去。雅虎升級的代誌,我另工則佫chhiau看mai,不而過,若是愛用著手機號,我看這著較無妥當,汝毋知影,佇中國即爿,我是攏無凊採坫咧網路頂留手機仔號,因為安呢做,日後會引起真濟麻煩佮後果,請諒解。」

  “北京海淵閣書店”的冊港澳臺平郵(海運):郵費爲購書金額的60%!更貴!金額比例等於或低於60元的訂單,郵寄費按60元收取。
  楊境韜有錢人,毋驚「郵資大約一千幾箍的人民幣」,這“郵錢+運費+冊金”,是大陸冊比台員俗!「九章圖書hit批冊」如站「台員九章圖書」買,上少愛加4倍價數!「北京海淵閣hit批冊」請您儘快匯款,貨款合計:1362.00 元,拜託先用你的薪水付!朕近日擇期再給您匯數千錢就是!
  「即批冊攏總三十四斤重(1斤=0.5kg),寄去恁台灣著愛付運費/郵資大約一千幾箍的人民幣(汝寄來的美金無夠開,我愛佫小添貼一寡)」
  果然必需讓你倒貼!朕近日擇期再給您匯4千錢,怎樣?餘錢賞你!
  汝攏無凊採坫咧網路頂留手機仔號,因為安呢做,日後會引起真濟麻煩佮後果,麻煩汝也……,朕想寄信給「瑪琳」。亦以早叫汝網路頂留手機仔號,敢引起真濟麻煩佮後果?

 3. 韜公子 2007-05-01 at 10:30:47 Reply

  亦汝是傷閒爾?不時換網站創啥,朕雄雄遂be6著汝。

 4. 葉先秦 2007-05-02 at 17:29:02 Reply

  看著汝佇土豆網êCD PRO2影片,汝若是擱beh tit,我會當ka朋友討,伊hia有歸套ê.

 5. 韜公子 2007-05-03 at 11:00:01 Reply

  汝去北大中文论坛 收批

 6. 葉先秦 2007-05-09 at 07:41:03 Reply

  講一個kap主題沒關係e。咱台灣e朋友若是想卜買進前林兄報的hit本《閩南方言大辭典》,佇台北e”萬卷樓書店”有咧賣,地址佇台北市羅斯福路二段41號6F之3 (古亭捷運6號出口)。我頂禮拜五喙齒根咬咧ka買落來ah。

 7. 阿明 2007-05-09 at 11:53:45 Reply
 8. 葉先秦 2007-05-09 at 13:11:47 Reply

  個人確定是同一本。

 9. 阿明 2007-05-09 at 17:32:03 Reply

  葉先生:

  1.TKS!

  2.汝講“大陸冊比台員俗”,應該是講“大陸出e5冊,比台員出e5冊kah4俗”(準講有時間tau7-tau7-a1-cie7,俗書ma7有,頂頂個月,我就伫「台灣e5店」買一本孫洵侯《臺灣話攷證》民國五十三年臺灣商務e5絕版書,NTD八十元)。

  na7平平“大陸e5冊”就無一定囉。

  3.一般e5大陸書,伫台灣大概是相當RMB定價乘四至五e5NTD就買會著,免運金(上網買郵資NTD五十元左右),koh8會用e7鑢卡、會用e7訂書,像上海書店(忠孝東路五段聯合報三樓),只要出版e5書局有書,上慢一個月就kau3手。其他重慶南路、羅斯福路類似e5店ma7-kai3-cue7。

 10. 葉先秦 2007-05-10 at 06:30:10 Reply

  “大陸冊比台員俗”,這句話毋是我講e。但是我確實有影三不五時去公館hit-pian買大陸冊,文史哲方面的冊,中國hia有影出真濟,速度ma緊,只是內底e紙ka差niah。基本上,我ka常常去台電大樓附近e問津堂kap山外這兩間。

 11. 阿明 2007-05-10 at 10:45:56 Reply

  葉先生:

  1.phai2勢,是韜公子。

  2.我不而過是欲報逐家有利便koh8俗e5所在,免加工了精神。

 12. 葉先秦 2007-05-10 at 16:27:18 Reply

  多謝阿明兄提供的資料。重慶南路hit ui a e簡體冊店我tioh沒講真了解啊,望阿明兄會當ka我報一咧。

 13. 阿明 2007-05-10 at 18:53:57 Reply

  葉先生:

  天隆,重慶南路一段105號,兩kham2店面,TEL:(02)2331-2666,書真cue7,ma7有賣VCD。台大對面也有分店,伫羅斯福路參新生南路三角窗e1,書kah4無hiah8齊全。照RMB定價乘四,新書未使thai5價,風漬書看交情,辦bargain活動e5時陣,有時a1會拄著好空e1。

 14. 葉先秦 2007-05-11 at 15:20:22 Reply

  多謝。我煞boe記lit ah,我佇頂懸講的hit間萬卷樓的樓頂9樓有一間三貝書屋,即陣攏乘三,只是冊的分類有kha亂啦。

 15. limkianhui 2007-05-12 at 11:54:18 Reply

  先秦:多谢汝佫再寄歌来我听。我即tsām仔較罕上网,另工,若有msn的时阵,chiah共汝讲新正hit層代誌。

  阿明:正正着是hit本辭典。規叢好好——無剉(無錯)。

 16. 阿明 2007-05-12 at 22:30:44 Reply

  Lim’R:葉先生講a3,多謝。

 17. Arbir 2007-05-13 at 11:40:32 Reply

  林兄,網址換好也沒來相拍報一下,〖鹭水芗南〗的地址我加好了,咱合來怍厝邊 ^_^ 〖南風字典〗昨日新開放,算是第一期工程,有閑來去指導一下,現在以泉州音為主,將來希望加入更多臺廈漳潮個口音,另外亦有拼音系統合POJ轉換的問題,亦要多多請教,希望很快〖南風字典〗也可以支持POJ查詢、顯示哦!

 18. limkianhui 2007-05-13 at 12:24:59 Reply

  真失禮啦@=…
  〖南風字典〗我昨日有試過,真好、真有意義。日後設使有卜做POJ轉換,若有需要我鬥跤手,做汝說一聲。

 19. Arbir 2007-05-13 at 18:26:04 Reply

  無客氣啊,我就是來請教POJ個啊,因為我不熟悉這款拼音方案,不知有無對照表可以看看啊?

 20. limkianhui 2007-05-13 at 19:23:10 Reply

  Arbir’R:對照表無啦,不而過汝通參考即頁:(POJ閩南語音系統)

 21. 阿明 2007-05-14 at 22:36:21 Reply

  Lim’R:
  頂頭(POJ閩南語音系統)聲調e5部分足細字看未明,敢會tang3勞煩汝一下,ka7各調類本調參變調的實際調值寫與我,多謝。

 22. limkianhui 2007-05-16 at 14:16:18 Reply

  阿明:hit頁自本有bug,我taⁿ改好勢ah,汝會用佫去看māi一下。

 23. 阿明 2007-05-21 at 23:30:01 Reply

  Lim’R:感恩。

 24. limkianhui 2007-05-22 at 00:14:38 Reply

  阿明:莫客气(bo̍h kheh-khì)。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

*