Wikipedia, 去互Tiong-kok吊鼎……

“Wikipedia,chū-iû pek-ko choân-su….” hoān-nā khì-kòe Wikipedia ê lâng, tiāⁿ-tio̍h lóng chai-iáⁿ chit-ê soan-thoân kháu-hō. Wikipedia chú-tiuⁿ “tiong-li̍p”, “chū-iû”, “khai-bêng”, pò-tō chin-siòng, toân-pò· kho-ha̍k, toân-pò· tì-sek, sī chi̍t-phō chin-chin-chiàⁿ-chiàⁿ iû choân-bîn kiōng-tông chhòng-chok, kiōng-tông hōng-hiàn ê pek-kho choân-su. Wikipedia sī iu-siù ê pek-kho choân-su !Chin put-hēng, chit-phō iu-siù ê pek-kho choân-su, tī kong-goân 2005 nî 10 ge̍h 21 hō· chit ji̍t, koh chi̍t-pái cho-siū Tiong-kok tong-kio̍h GFW lâi hong-tó·. Che sī Wikipedia le̍k-sú siōng, tē-saⁿ pái hō· Tiong-kok “kiông-kan”. (Chìn-chêng nn̄g-pái hong-só hoat-seng tī 2004 nî 6–ge̍h kah 9–ge̍h). Lán bô hoat-tō· ū-kè chit-pái hong-só sī chiām-sî–ê a̍h-sī tn̂g-oán–ê.

Ē-bīn ê pò-tō, choân-pō· hām Tiong-kok ū tī-tāi, hām pa̍t-ê kok-ka kah tē-khu bô koan-hē…..

Chū-chêng (自从) kok-lāi hiah-ê ” eng-châi “(精英) hoat-bêng hit thò “só·-jī tn̂g-siâⁿ” liáu-āu, chi̍t-tōa-tu kok-gōa chhut-miâ ê bāng-chām kah Blog ho̍k-bū-siong to̍h sio-liân-sòa hām Tiong-kok jîn-bîn tn̄g-lō·, khó-pí-kóng : Blogger, MSN Group, Blogcity, Blogsome t.t. ……. In-ūi “an-choân būn-tôe”, chiah-ê ū-miâ ê gōa-kok bāng-chām ko·-put-jî-chiong ài lī-khui Tiong-kok-lâng ê sī-soàⁿ. Kin-á-ji̍t lûn-tio̍h Wikipedia tio̍h-soe.

Wikipedia tiàm choân sè-kài lóng-chóng ū siat 4-thò ho̍k-bū-khì. Hân-kok, Florida (Bí-kok), Amsterdam (Hô-lân), Paris (Hoat-kok) chiah 4-ê só·-chāi kok 1 thò. It-poaⁿ lâi-kóng, tòa-tī Tiong-kok ê iōng-hō· sī liân-chiap kàu Hân-kok hit-pêng ê ho̍k-bū-khì. Kun-kù liáu-kái, bo̍k-chiân GFW kan-ta hong-só ūi-tī Hân-kok kah Florida chit 2-ê só·-chāi ê ho̍k-bū-khì. Sui-jiân chit-chūn Tiong-kok ê bāng-bîn iû-goân ē-tit hóng-mn̄g Amsterdam kah Paris hit-pêng ê ho̍k-bū-khì, m̄-koh ji̍t-āu ê chêng-hêng ē piàn siáⁿ-khoán, si̍t-chāi chin pháiⁿ-kóng.

Wikipedia sī 1-chō “kiōng-tông chhòng-chok” ê pêⁿ-tâi, sui-jiân chú-tiuⁿ “tiong-li̍p”, “khek-koan”, chòng–sī, ū-kóa-á tiâu-ba̍k (a̍h-sī bûn-chiuⁿ) lân-bián ē kah “Tiong-kok tong-kio̍k” “chú-liû koan-tiám” bô sio-siâng, he̍k-chiá sī sio-hoán-pōe. Che si̍t-chāi sī chin pêng-siông ê tāi-chì, to̍h chhin-chhiūⁿ téng-chi̍t-chām-á 1-ê Tâi-oân chok-ka tī Tiong-kok Pak-kiaⁿ Tāi-ha̍k káng-ián ê sî-chūn kóng–ê án-ne : khoàⁿ-kòe A-phìⁿ (sek-chêng iáⁿ-siōng) liáu-āu, sia̍p-ki̍p kiông-kan ê àn-kiāⁿ tian-tó ē ná lâi ná chió. Chit-kù oē khah-si̍t ū it-tēng ê tō-lí tī–leh. Ē-sái kóng, Tāi-to-sò· ê Wiki iōng-hō· lóng kū-pī hun-piān sū-hui hó-pháiⁿ ê lêng-le̍k, ká-sú nā m̄-sī án-ne, in kun-pún bô hoat-tō· chham-ú Wikipedia ê pian-chi̍p.

Sū-si̍t siōng, GFW chin-chá to̍h chhái-chhú “kòe-lū” ê chhò-si lâi chhú-lí hiah-ê “bín-kám jī”, “koan-kiān jī”. Nā kóng chìn-chêng ê “kòe-lū” chhò-sī khó-pí teh “iam-ke”, nā án-ne chit-pái choân-bīn hong-só thèng-hó kā tòng-chòe sī “thâi-ke”. Chhái-iōng chit-khoán “oân-choân keh-lî” ê àu pō·-sò·, sit-khì–ê choa̍t-tùi ài pí tit-tio̍h–ê khah chē. Sio̍k-gú kóng, bat sǹg m̄-bat tî, thó bí oāⁿ han-chî….

Siat-sú hong-só nā bô kái-tû, hoān-sè bián lōa-kú ê sî-kan, Wikipeida ê Tiong-bûn pō·-hūn (Tiong-bûn Wikipedia) to̍h ē sit-khì chú-iàu ê pian-chi̍p le̍k-liōng, iah chú-liû ê pian-siá kûn-thé mā sûi oāⁿ-chòe Tâi-oân, Hiong-káng kah hiah-ê tòa-tī hoan-iûⁿ hoan-pang ê Tiong-bûn iōng-hō·. GFW m̄-thang ké bōe-kì, tìⁿ khám-khám: hiah-ê só·-chāi lí sī khòng-chè bōe-tio̍h–ê. Tong-jiân, bô Tiong-kok-lâng, Wiki mā-sī chiàu kiâⁿ chiàu cháu, put-jî-kò, án-ne Wiki ê giân-lūn tiāⁿ-tio̍h ē tùi Tiong-kok tong-kio̍k lú lâi lú put-lī.

“Lēng-khó chhò sat 1000, put-khó lāu-siap 1 lâng”, che chiah-sī GFW chin-chiàⁿ ê chok-hong, iah GFW mā chí-sī Tiong-kok tong-kio̍k chhī–ê 1-chiah káu niā-niā.

Sī-kóng, tī chia, lán iáu-sī siuⁿ-beh lâi kā GFW thê chi̍t-kóa siān-ì ê kiān-gī. GFW èng-kai chiong tiōng-tiám hē tī “Firewall”, m̄-thang siūⁿ-khang siūⁿ-phāng ngē-beh lâi kā Tiong-kok ê Internet kah sè-kài ê Internet thiah hun-lî. GFW chìn-chêng tùi Google kiông-chè kòe-lū, chiâⁿ chē bāng-chām lóng cha̍h-cha̍h–khì, che i-keng kā Tiong-kok ê bāng-bîn chō-sêng chin tōa ê mâ-hoân, chit-pái liân Wikipedia soah tòng–khì-lâi, koh-khah bô jîn-tō.

“Chi̍t-chhiú jia ba̍k, bô khoàⁿ-kìⁿ tōa-soaⁿ” (一手遮目,無看見大山), chit-ê tō-lí kám-kóng bô liáu-kái ?

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

*