“输入法”敢会当安呢设计

Hiān-chú-sî, koan-hē “Bân-lâm-gú” ê su-ji̍p-hoat, sǹg-sǹg–leh mā í-keng ū kúi-nā thò ah, khòaⁿ–khì-lâi kán-ná 1-thò pí 1-thò khah chìn-pō· (góa ê kám-kak lah, m̄-chai to̍h-m̄-to̍h ? ). Ū-ê sī choan-tê teh phah Pe̍h-oē-jī (POJ), ū-ê sī Hán-Lô lām-chham. Si̍t-chāi kóng, che  sī Bân-lâm-gú ê hok-khì, lán beh koh chi̍t-pái hiòng sò·-ū ê siat-kè-jîn kah chhut-la̍t ū-tio̍h ê sian-chìn soeh chi̍t-siaⁿ: ló·-la̍t !Góa teh siūⁿ, nā ū-hoat-tō· siat-kè 1-thò “iōng bûn-tho̍k-im phah Hàn-jī ” ê su-ji̍p-hoat, bô-tek-khah ē koh-khah chán! Bân-lâm-gú ê tha̍k-chheh-im hām Hàn-jī ê tiong-kó·-im thàu-té tùi-chiàu kah chin chê-cháⁿ, tōa-to-sò· ê Hàn-jī kan-ta 1-ê Bân-lâm-gú ê bûn-tho̍k-im niā-niā. Che í-gōa, nā kéng Bân-lâm-gú ê bûn-tho̍k-im lâi phah Hàn-jī, koh ē-tàng pâi-tû “phīⁿ-hòa-im” ê kan-jiáu, chhau-chok ke-chiâⁿ tan-sûn kah kán-tan. Kó-pí-kóng, “成” –jī, pe̍h-oē-im ū “siâⁿ”, “chiâⁿ”, “chhiâⁿ” saⁿ-sì chióng kóng-hoat, put-jī-kò i ê bûn-tho̍k-im khiok-sī kan-na “sêng” niā-niā.

Góa khòaⁿ, Bân-lâm-gú beh chhèng, kiám-chhái ài koh khiàm-iōng tio̍h Hàn-jī, sò·-í oân-á m̄-mó· oân-chôan kā Hàn-jī hiù teh piⁿ–á la̍h-liâng, siāng-bô, bo̍k-chiân Hàn-jī iu-gôan koh ū chiâⁿ chē chok-iōng tī–leh.

Tagged:

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

*